Àrees de treball - Dret laboral i de la seguretat social, civil, mercantil i dret penal

DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL


Àrea de pràctica

Defensa en procediments per extinció de la relació laboral, acomiadaments, amonestacions i sancions laborals, així com en expedients disciplinaris i modificacions de les condicions de treball en general.

Assessorament i defensa en la tramitació d'expedients administratius, expedients de regulació d'ocupació, i altres reclamacions davant organismes públics.

Convenis col-lectius i accions derivades dels mateixos.

Procediments judicials relatius a prestacions de la Seguretat Social.

Procediments derivats d'accidents laborals, així com els relatius a les obligacions i drets en matèria de prevenció de riscos laborals.

Direcció i defensa de tot tipus d'acció laboral davant els Jutjats i Tribunals de la jurisdicció laboral i altres instàncies.

CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU

Formalització de recursos contra actes administratius.

Defensa en procediments derivats d’accidents de treball ( entre altres contra les actes d’Inspecció de Treball).

Recursos contra Sancions.

DRET CIVIL


Àrea de pràctica

Direcció i defensa en tot tipus de procediments la competència dels quals correspongui als Jutjats i Tribunals de la jurisdicció civil, en primera i segona instància. Procediments ordinari, monitori i verbal. Jurisdicció voluntària.

Assessorament i confecció de tot tipus de contractes

Dret de família : separacions, divorcis i altres accions derivades de les relacions paterno-filials.

Successiones, assessorament i gestió d'herències, així com dels procediments judicials relatius a drets successoris.

DRET MERCANTIL


Àrea de pràctica

Constitució de societats, ampliació i reducció de capital, modificacions estatutàries, dissolució i liquidació de tot tipus de societat de capital.

Anàlisi de l'estado i evolució de societats.

Exercici de drets dels socis i de les societats davant els Jutjats Mercantils.

Assessorament i confecció de tot tipus de contractes mercantil.

Concurs d'acreedors.

DRET PENAL


Àrea de pràctica

Direcció i defensa en tot tipus de procediments penals, en primera i segona instància.

Accidents de trànsit.

Defensa en reclamacions derivades d'accidents laborals.

Delictes contra la seguretat del tràfic (alcoholemies,...).

Delictes contra les persones ( lesions, violència de gènere,...).

Delictes relacionats amb el patrimoni (furts, robatoris, estafes, insolvències punibles,..).

Delictes contra l'honor (calumnies, injuries...).

Delictes contra la llibertat ( amenaces, coaccions,...).

Delictes societaris.

Judicis de faltes.

Menors.

BGS - Bufet d'advocats Gerard Salom